Wycena maszyn i urzadzeń - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Wycena maszyn i urzadzeń

Usługi

Nasz ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW świadczy m.in.  usługi w zakresie :


WYCENA WARTOŚCI MASZYN, URZĄDZEŃ I INNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

Wyceny wykonują rzeczoznawcy posiadający uprawnienia z zakresu wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów.

Podstawą wyceny w każdym przypadku są bezpośrednie oględziny przedmiotu wyceny i indywidualna ocena jego stanu oraz stopnia zużycia.
Standardowo sporządzamy dokumentację fotograficzną zawierającą minimum :

 • dwa zdjęcia ogólne;

 • zdjęcie oznakowań identyfikacyjnych;

 • zdjęcie liczników czasu pracy ( jeśli występują );

 • zdjęcie osprzętu dodatkowego ( jeśli występuje );

 • zdjęcia dokumentujące ewentualne uszkodzenia.


Gdy tylko jest to możliwe (w zależności od dostępności danych o cenach transakcyjnych lub ofertowych) wyceny dokonujemy jedną z metod rynkowych, np. w podejściu porównawczym metodą porównywania parami.
W przypadku braku wystarczającej do metod porównawczych ilości danych cenowych wykonujemy indywidualne badanie rynku i dobieramy metodę wyceny umożliwiającą ustalenie rzeczywistej wartości w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych.

Każdorazowo sporządzana jest „Opinia z wyceny” zawierająca opis wykonanych czynności i uzasadnienie zastosowanej metody.
Nie korzystamy z metod obliczeniowych abstrahujących od aktualnych realiów rynkowych.

Zgodnie ze stosowanym systemem zapewnienia jakości każda wycena jest dodatkowo weryfikowana przez upoważnionego weryfikatora.

Wykonujemy również wyceny o specjalistycznym przeznaczeniu, np. :

 • przedmiotów leasingu;

 • dla celów zabezpieczenia kredytu;

 • dla warunkow sprzedaży wymuszonej;

 • dla sprzedaży likwidacyjnej;

 • dla celów podatkowych;

 • wycena wartości godziwej,


a także

 • opinie w zakresie specjalistycznej oceny uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz utraty ich wartości handlowej w wyniku szkód transportowych, powodziowych, pożarowych i itp.

 • szacowanie wartości szkód w mieniu ruchomym powstałych w wyniku zalania, powodzi, pożaru, transportu, itp.


Opinie takie poprzedzone są szczegółową ekspertyzą techniczną i pomiarami parametrów technicznych i elektrycznych ocenianych przedmiotów (np. w zakresie spełniania norm bezpieczeństwa). Do opinii załączane są raporty z badań i dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan ocenianych przedmiotów i dokumentująca procedurę badania.

Wykonujemy również pomiary maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z następującymi normami:

 • PN-EN 60335-1 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządow do użytku domowego i podobnego

 • PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe

 • PN-EN 50745    Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym

 • PN-EN 60950    Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej

 • VDE 702 T1      Okresowe testy urządzeń elektrycznych


W przypadku klientów strategicznych obsługiwanych na podstawie stałych umów obejmujących usługi na terenie całego kraju warunki są ustalane indywidualnie.
W takim wypadku p
referujemy systemową realizację stałych zleceń, tj. :

 • wszystkie zlecenia kierowane są przez pracowników Klienta na jeden adres e-mail utworzony specjalnie dla Klienta w naszej domenie, np. xxxxx@biegli.com ;

 • wyspecjalizowany pracownik naszego biura rozdysponowuje zlecenia do rzeczoznawców w terenie, zgodnie z lokalizacją przedmiotu wyceny;

 • rzeczoznawca dokonuje oględzin, sporządza protokół z oceny wraz z dokumentacją fotograficzną i przekazuje je w wersji elektronicznej do jednego z naszych biur;

 • wyspecjalizowany rzeczoznawca pracujący w naszym biurze dokonuje oceny ekonomicznej, sporządza opinię z wyceną i komplet dokumentów przekazuje do weryfikacji;

 • po zatwierdzeniu przez weryfikatora kompletna wycena jest zapisywana w formacie PDF i elektronicznie przesyłana na naszą platformę internetową (z zastrzeżonym  dla Klienta dostępem), gdzie natychmiast jest dostępna dla pracowników Klienta;

 • w następnej kolejności wycena jest drukowana i przesyłana pocztą priorytetową na wskazany przez Klienta adres.

Do obsługi zleceń i pobierania wycen z naszej platformy internetowej nie jest potrzebne żadne specjalistyczne oprogramowanie. Wystarczy jakikolwiek program pocztowy i przeglądarka internetowa.

Proponowany czas wykonania wyceny liczony od daty
udostępnienia maszyny do oględzin wynosi:
5 dni w przypadku typowych maszyn samojezdnych;
7 dni w przypadku pojazdów specjalnych, specjalizowanych lub posiadających wyposażenie specjalne i innych nietypowych;
7 dni w przypadku pojedynczych maszyn nietypowych;
14 dni w przypadku ciągów technologicznych.

  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści