Dla kandydatów na rzeczoznawców - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Dla kandydatów na rzeczoznawców

Szkolenia

Kurs kwalifikacyjny w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego


Organizujemy specjalistyczny kurs dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje  w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy i/lub biegłego sądowego.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną i jednocześnie odbywają praktyczne szkolenie w charakterze asystenta rzeczoznawcy. Dzieki temu uczestnicy kursu otrzymują nie tylko zaświadczenie ukończenia kursu (jak to ma miejsce w większości firm szkoleniowych) lecz zyskują kwalifikacje i przygotowanie do zawodu rzeczoznawcy a kurs kończy się uzyskaniem kwalifikacji i tytułu rzeczoznawcy.

Uczymy progresywnie. W trakcie kursu uczestnicy samodzielnie opracowują konkretne opinie z zakresu omawianych zagadnień, stopniowanych trudnością tematu. W drugiej połowie kursu uczestniczą też w opracowaniu opinii wydawanych przez biegłych Instytutu. Dzięki czemu po ukończeniu kursu są przygotowani do samodzielnej pracy. Jako asystenci rzeczoznawcy, współpracujący z Instytutem, uczą sie pozyskiwania zleceń rzeczoznawczych i dają się poznać jako eksperci na lokalnym rynku, co ułatwia późniejszą samodzielną pracę w tym zawodzie.

Umiejętności, których uczymy nie można zdobyć w trakcie kursu trwajacego dwa-trzy miesiące (a tylko takie organizują inne firmy szkoleniowe). Na podstawie 20-to letnich doświadczeń i wyszkolenia ponad 150 rzeczoznawców (z których wielu od lat pełni funkcję biegłego sądowego) stwierdziliśmy, że 18 miesięcy to mnimalny okres czasu, umożliwiający opanowanie trudnej sztuki rzeczoznawstwa z zakresu szeroko pojętej motoryzacji (nie tylko samochodowej) oraz ruchu drogowego (w tym rekonstrukcji wypadków). Nie jest możliwe nauczenie się tego zawodu teoretycznie, konieczne jest łączenie szkolenia teoretycznego z ustawicznym ćwiczeniem praktycznym.


INFORMACJE OGÓLNE:

Kurs trwa około 1,5 roku i kończy sie egzaminem. W okresie tym kandydat odbywa staż asystencki w naszym Instytucie pod kierownictwem doświadczonego rzeczoznawcy oraz uczestniczy w  szkoleniach teoretycznych.

Uczestnicy kursu mogą też zostać członkami Koła Rzeczoznawców działajacego przy naszym Instytucie, które jest częścią wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Absolwenci po ukończeniu stażu i zdaniu egzaminu, jeżeli spełnią wymagania określone w Regulaminach Rzeczoznawstwa SIMP, mogą w ramach procedur funkcjonujących w Stowarzyszeniu, wnioskować o tyuł rzeczoznawcy w zakresie techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego (w ramach specjalności rzeczoznawczej SIMP nr 705). Dodatkowo mogą ubiegać się także o uprawnienia w specjalności nr 830, tj. wycena maszyn, urządzeń i pojazdów (po ukończeniu dadatkowego dwudniowego szkolenia, organizowanego w Stowarzyszeniu) i innych zgodnych z ich wykształceniem i osiągnięciami zawodowymi.


Niezależnie od powyższego możliwe jest poddanie się procesowi certyfikacji w jednym z Ośrodków Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych akredytowanym przez PCA i uzyskanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego oraz wpisu na listę Ministerstwa Infrastruktury.


Absolwentom pomagamy w uzyskaniu statusu biegłego sądowego poprzez wpis na listę stałych biegłych sądowych przy różnych Sądach (osoby o odpowiednich kwalifikacjach uzyskają rekomendację organizacji zawodowej kandydata na biegłego).


Po uzyskaniu powyższych tytułów i uprawnień można ubiegać się o tytuł BIEGŁEGO INSTYTUTU, uprawniający do podjęcia współpracy z Instytutem (wybitni absolwenci kursu mają możliwość zatrudnienia w Instytucie).

WYMAGANIA:

Mnimalne wymagania, które musi spełniać kandydat w chwili rozpoczęcia szkolenia są następujące:
- wiek minimum 25 lat;
- wykształcenie wyższe o specjalności związanej z pojazdami samochodowymi;
- minimum 4 lata praktyki w branży motoryzacyjnej;
- prawo jazdy kat. B.

W przypadku osób o szczególnych kwalifkacjach zawodowych możliwe są następujące odstepstwa od powyższych wymagań:
- dla osob legitymujących sie 10-letnią praktyką zawodową na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą, naprawą i kontrolą pojazdów ( np. diagnosta ) warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia kursu jest rozpoczęcie studiów wyższych kierunkowych;
- od osób w wieku powyżej 40 lat, mających co najmniej 15 lat praktyki jw., wymagane jest minimum wykształcenie średnie kierunkowe i tytuł technika.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:


Szkolenia teoretyczne organizowane są w Wałbrzychu lub okolicy.

Kurs organizowany jest po otrzymaniu wymaganej ilości zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą zamieszczonego poniżej formularza. Po wstepnej kwalifkacji prześlemy w odpowiedzi formularz kwalifkacyjny, który należy przedłożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i staż zawodowy. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie weryfikacji przesłanych dokumentów, po wpłacie opłaty kwalifikacyjnej, która wynosi 100 zł.

W przypadku zakwalifikowania na kurs warunkiem wpisania na listę uczestników jest zawarcie umowy o szkolenie i wpłata opłaty wstępnej w wysokości 10 000 zł
(warunek taki wprowadziliśmy ponieważ zależy nam tylko na osobach, które poważnie traktują swoje zgłoszenie).
Szczegóły organizacyjne będą omówione przy okazji pierwszego zjazdu połączonego ze szkoleniem.

Na koszt kursu składają sie ww. opłaty  oraz stała miesięczna opłata w wysokości
1 250,00 zł obejmująca koszty szkoleń teoretycznych (wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem),
a także koszty weryfikacji prac kontrolnych i opieki rzeczoznawczej nad asystentem.
Całkowity koszt kursu wynosi 30 000 zł (płatne w okresie 18 miesięcy).  
Zawarcie umowy o szkolenie gwarantuje niezmienność opłaty do końca kursu.
Wszystknie ww. ceny podano w netto. Zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Na każdą wpłatę zostanie wystawiona faktura.


Uwaga: w miarę zdobywania poszczególnych kwalifikacji, w ramach stażu asystenckiego, studenci mogą odpłatnie realizować zadania rzeczoznawcze, pozyskiwać klientów we własnym regionie i budować sobie rynek usług rzeczoznawczych.
Większość z dotychczasowych absolwentów naszych kursów od lat prowadzi własną praktykę rzeczoznawcy i biegłego sądowego. Na zjazd inauguracyjny i różne spotkania okolicznościowe zapraszamy takie osoby, żeby nowi uczestnicy kursu mogli się z nimi zapoznać i korzystać z ich doświadczeń.Zajęcia odbywaja się w formie regularnych dwudniowych zjazdów i wykładów, organizowanych w cyklu dwumiesiecznym i/lub jednodniowych, organizowanych w cyklu miesiecznym.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że do samodzielnej pracy w charakterze rzeczoznawcy lepiej przygotowują uczestników bezpośrednie spotkania z wykładowcami oraz kuluarowe rozmowy.

Nauka wspomagana jest systemem e-learning.

Korzystamy ze specjalnej platformy internetowej do kontaktów uczestników z wykładowcami, ale główny trzon szkolenia stanowią cykliczne zjazdy wykładowe, połączone z ćwiczeniami praktycznymi.


Zjazdy jednodniowe odbywają się w Wałbrzychu.

Zjazdy dwudniowe odbywajace się raz na kilka miesiecy w piątek i sobotę, połączone są z noclegiem.

Miejscem dwudniowych zjazdów jest malowniczo położona miejscowość Rzeczka k/Wałbrzycha.

W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują zakwaterowanie z piątku na sobotę i wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w sobotę (ewentualne dodatkowe noclegi wymagają pokrycia kosztów).


VIII edycja kursu zakończyła się w czerwcu 2023 r.


Relacja z uroczystości zakończenia poprzedniej edycji znajduje sie pod poniższym linkiem:Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem  w kolejnej edycji  kursu wypełnij i wyślij zgłoszenie dostępne poniżej.


IX edycja kursu rozpoczyna się w III kwartale 2024 r.


Aktualnie trwa rekrutacja i jest jeszcze możliwość dołączenia do grupy.


Poniżej prezentujemy tematy i zakres omawianych zagadnień


Uczestnicy kursu odbywają szkolenia praktyczne z opiniowania w zakresie każdego z omawianych zagadnień.

1.

Wybrane zagadnienia prawne w pracy biegłego i rzeczoznawcy


Pojęcie kolizji,wypadku drogowego i katastrofy. Problematyka procesowa.
Biegły i jego opinia. Prawa i obowiązki biegłego. Odpowiedzialność biegłego.

2.

Oględziny powypadkowe pojazdów, jako czynności pomocnicze w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych


Ocena i kwalifikowanie uszkodzeń powypadkowych. Identyfikacja i ocena stanu powłok lakierowych. Dokumentacja fotograficzna dla celów likwidacji szkody. Obróbka cyfrowa i elektroniczny przekaz dokumentacji. Procedury likwidacji szkód stosowane w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

3.

Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych


Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych. Zasady ustalania wartości szkody.


4.

Zasady wyceny wartości pojazdów


Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości. Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów. Specyfika wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych. Systemy INFO-EKSPERT i EUROTAX w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia. Zastosowanie katalogów notowań wartości.

5.

Zasady opracowywania opinii


Przedmiot i zakres opinii. Analiza materiału dowodowego. Konstrukcja opinii. Wizja i eksperyment.


6.

Cechy osobowe uczestników zdarzenia mające wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku


Proces widzenia. Czas reakcji kierowcy.

7.

Powypadkowe badanie pojazdu


Przygotowanie badań. Diagnostyka układu jezdnego,zawieszenia i kierowniczego. Diagnostyka układu hamulcowego. Kryminalistyczne badanie pojazdów. Określanie zakresu uszkodzeń i parametrów deformacji. Opis badania. Dokumentowanie przebiegu i wyników. Pobieranie śladów elektronicznych (odczyt EDR, ramek zamrożonych, itp.).


8.

Opiniowanie wypadków z udziałem pojazdu jednośladowego i z udziałem pieszego


Specyfika wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych i z udziałem pieszego. Zasady opiniowania. Przykłady opinii.

9.

Metody wyceny kosztów napraw powypadkowych i szacowania wartości szkód komunikacyjnych


Obsługa komputerowych systemów do kalkulacji napraw pojazdów firm AUDATEX, DAT i EUROTAX; kosztorysowanie napraw za pomocą tych systemów. Wykorzystanie programów INFO-EKSPERT i EUROTAX do ustalania wartości pojazdów uszkodzonych i pozostałości pojazdu oraz wartości szkody całkowitej. Określanie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie.

10.

Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów


Koło ogumione. Poślizg i przyczepność koła. Siły działające na samochód. Podstawy mechaniki zderzeń.


11.

Powypadkowe oględziny miejsca wypadku drogowego


Przygotowanie. Zabezpieczanie śladów. Zasady i metody wymiarowania. Sporządzanie szkicu sytuacyjnego. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
Obsługa programu PLAN firmy Cyborg Idea.


12.

Opiniowanie wypadków zaistniałych w warunkach ograniczonej widoczności


Oświetlenie drogi. Czynniki ograniczające widoczność.  Proces widzenia w nocy. Możliwość zauważenia przeszkody. Dobór prędkości. Podstawy opiniowania.

13.

Fotogrametryczne metody odtwarzania wymiarów miejsca zdarzenia.


Stosowane metody fotogrametrii jednoobrazowej. Metody wykreślne i komputerowe. Program PC-Rect.

14.

Komputerowe programy wspomagające rekonstrukcję wypadków


RWD, Cyborg Idea TITAN, PLAN, Slibar, V-SIM – możliwości i ograniczenia. AutoCAD, Corel, AUTOVIEW. Przykłady zastosowań.

15.

Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych


Rodzaje pojazdów użytkowych oraz podstawy budowy i identyfikacji ich zabudów i wyposażenia specjalnego, ocena i kwalifikacja uszkodzeń oraz określanie czasochłonności napraw; wycena kosztów naprawy.

16.

Wycena wartości pojazdów użytkowych i ich zabudów oraz pojazdów nietypowych


Zasady identyfikacji oraz metody wyceny wartości rynkowej pojazdów użytkowych, szacowanie wartości pojazdów specjalnych i ich zabudów metodami rynkowymi oraz rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą różnych metod zalecanych dla rynku krajowego.


17.

Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów


Przepisy i normy. Sposoby znakowania pojazdów. Odstępstwa od norm fabrycznych.  Oznakowania zastępcze. Metody badania oryginalności oznaczeń. Identyfikacja podzespołów pojazdów. Identyfikacja na podstawie szyb i kluczy. Identyfikacja na podstawie informacji zakodowanych w układach elektronicznych.


18.

Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny


Przepisy prawne dotyczące pojazdów zabytkowych i unikatowych. Kryteria oceny i kwalifikowania pojazdów jako zabytkowych i unikatowych oraz mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Zasady i metody wyceny takich pojazdów.


19.

Ustalanie przyczyn uszkodzeń podzespołów pojazdów


Zasady badania, oceny i opiniowania uszkodzeń podzespołów pojazdów : uszkodzenia silników, skrzyń biegów, układu jezdnego, itp.

Przykłady opinii.

20.


Pojazdy hybrydowe, elektryczne i zasilane ogniwami paliwowymi.

Specyfika konstrukcji. Zasady bezpiecznej obsługi i diagnostyki. Opiniowanie szkód i uszkodzeń.

21.
Analiza śladów elektronicznych

Interpretacja danych pobranych z systemu EDR oraz ze sterowników i ich analiza w kontekście śladów analogowych.


UWAGA:

Temat, treść i zakres kursu, poszczególne elementy szkoleń oraz forma kursu chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).


Jeżeli jesteś poważnie zainteresowany uczestnictwem w kursie wypełnij poniższy formularz

- dla ważności zgloszenia wymagane są wszystkie dane oznaczone *-

następnie kliknij „Wyślij” aby wysłać zgłoszenie.

Na podstawie tego formularza zostaniesz wpisany na kistę osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie, a
na podany adres e-mail wyślemy Arkusz kwalifikacyjny.

Arkusz ten należy wypełnić i odesłać do nas pocztą tradycyjną wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę zawodową.
Warunkiem kwalifikacji jest dokonanie opłaty kwalifikacyjnej w kwocie 100 zł netto (nr konta do wpłaty prześlemy razem z arkuszem kwalifikacyjnym). Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do w/w korespondecji.
 Wyższe licencjackie
 Wyższe z tyt. inż.
 Wyższe z tyt. mgr
 Wyższe z tyt. mgr inż.
 Wyższe z tytułem naukowym
 Średnie


Tip


Tip


  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści